Hantering av cookies och personuppgifter

Pionjärsenior.se värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Pionjärsenior.se behandlar personuppgifter när du använder vår hemsida och vår app (härefter gemensamt ”Tjänsten”) och vi gör det i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Zappiens Intelligence AB, 556718-0327, Kungsdalen 64, 152 97 Södertälje (”vi”).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar användarnamn, ålder, email adress. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Separat samtycke kommer inhämtas när du fyller i dessa uppgifter. Viss information som du anger när du skapar ett konto kommer att visas för andra användare av Tjänsten.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten
När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

 • Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling
  Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare
 • Information om användningen av ditt konto och Tjänsten; användarbeteende
  Vi registrerar in- och utloggning på ditt konto, samt köp av produkter och tjänster via ditt konto. Dessutom lagras information om besök, inställningar och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar i Tjänsten.
 • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet
  När du använder Tjänsten använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Till exempel används cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker vår Tjänst.

Varför vi behandlar och delar din information

Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående syften:

Tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra din användarupplevelse
Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av vår Tjänst till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem på Pionjärsenior.se. Om du väljer att inte låta oss behandla dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla dig Tjänsten.

Besvara kundserviceärenden
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara eventuella frågor du skickar till oss via e-post eller telefon som rör Tjänsten.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig kundservice när du kommunicerar med oss. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner. Observera att om du gör det kommer vi inte kunna ge dig support.

Personifierade erbjudanden och rekommendationer
Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsten. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat på vad du har läst eller köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala erbjudanden som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta erbjudanden utifrån ditt beteendemönster, din ålder och andra uppgifter vi har om dig. Vi kommer inte att använda några av de känsliga personuppgifter som du har gett till oss för marknadsföring- och annonseringsändamål.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig personifierade erbjudanden och rekommendationer. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner.

Analysera marknadsaktiviteter och vidareutveckla Tjänsten
Vi behandlar personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbsidor,  erbjudanden och tjänster. Detta gör vi genom hur användare klickar och använder vår tjänst.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera marknadstrenderna för att vidareutveckla Tjänsten. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t.ex. om en behörig myndighet behöver viss information eller för att uppfylla bokföringslagens skyldigheter.

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla dessa förpliktelser

Överföring av personuppgifter

För vissa ändamål delar vi uppgifter med våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring och dataanalys. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Vi kan överföra dina personuppgifter, inklusive dina känsliga personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES. Om vi gör det kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 • Kontoinformation. Uppgifter som du lämnat till oss som är kopplade till ditt konto, till exempel ditt användarnamn, e-postadress m.m., och uppgift om när du registrerade ditt konto. Dessa uppgifter lagras så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. Om du inte själv tagit bort ditt konto kommer det att raderas automatiskt efter 4 års inaktivitet.
 • Transaktionsuppgifter som innehåller uppgifter om betalningar och köp du har gjort på Pionjärsenior.se. Dessa är vi skyldiga att spara i sju kalenderår av bokföringsskäl.
 • Meddelanden till kundtjänst m.m. Uppgifter som du har lämnat till oss när du använt våra tjänster, men kanske inte kan se i din profil. Dessa uppgifter består frågor och meddelanden som du skickat till kundservice. Dessa uppgifter lagras i högst tre år från att du inaktiverade din profil eller på annat sätt lämnade uppgifterna till oss.
 • Data som vi registrerar när du surfar runt på Pionjärsenior.se. Det kan vara uppgifter om vilka profiler du tittar på, vilka knappar du trycker på och vilka sidor du är inne på. Dessa uppgifter lagras så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter.
 • Uppgifter om din geografiska position. Dessa baseras på vald position, IP-adress eller din mobila enhets platsinformation. Uppgifter om var du är när du använder Pionjärsenior.se sparas så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter.

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakt oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 • Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa kan du logga in på ditt konto hos oss eller kontakta oss.
 • Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt konto hos oss. Andra uppgifter måste du kontakta oss direkt för att få rättade.
 • Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt till att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering ska du logga in på ditt konto. Du kan även be om radering genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.
 • Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för andra ändamål som framgår direkt från personuppgiftslagstiftningen.
 • Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakt oss enligt anvisningarna längre ner.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att välja radera profil under inställningar eller kontakta kundtjänst. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. 

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicy finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår tjänst i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Personuppgiftsansvar

Tjänsten tillhandahålls av Zappiens Intelligence AB och det är också Zappiens Intelligence AB som är personuppgiftsansvarig.

Samtliga bolag som behandlar personuppgifter i samband med din användning av Tjänsten är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.

Kontakta oss

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller synpunkter som avser vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på webmaster@pionjarsenior.se eller:

Zappiens Intelligence AB
556718-0327
Kungsdalen 64
152 97 Södertälje

Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer) för på webmaster@pionjarsenior.se.