Dessa villkor (“Medlemsvillkor”) reglerar din användning av tjänsten Pionjärsenior.se på webben (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Zappiens Intelligence AB med organisationsnummer: 556718-0327

Vi uppmanar dig att läsa dessa Medlemsvillkor noggrant. För det fall Pionjärsenior.se har giltigt skäl kan dessa Medlemsvillkor komma att uppdateras från tid till annan. För det fall Pionjärsenior.se avser att göra förändringar i Medlemsvillkoren som kräver ditt samtycke så kommer vi att kontakta dig.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att använda Tjänsten.

AVGIFT FÖR TJÄNSTEN OCH OLIKA TYPER AV MEDLEMSKAP

Du använder vår Tjänst genom vår webbsidas pionjärsenior.se. Tjänsten kräver att du fyller i viss information om dig själv och verifierar din identitet.

Tjänstens närmare innehåll och de olika nivåer av medlemskap som vid var tid erbjuds presenteras på pionjärsenior.se. De priser som anges inkluderar moms. Vi har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men så länge din prenumeration löper så påverkas du inte av en eventuell prishöjning. Vi kan också när som helst välja att lägga till (eller ta bort) olika typer av medlemskap.

Pionjärsenior.se erbjuder för närvarande följande nivåer av medlemskap i Tjänsten.

Gratis medlemskap

Som gratismedlem kan du skapa en personligt konto på Pionjärsenior.se för att ta del av lösenordsskyddat material såsom artiklar, enkätredovisningar och rapporter.

AVTALSTID/UPPSÄGNING

Om du har ett medlemskap som är kostnadsfritt gäller detta från att du besökte vår webbsida, fyllde i efterfrågad information och verifierade dig. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Tjänsten kan du när som helst göra det i inställningar eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna angivna nedan.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.

Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Pionjärsenior.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Det är inte tillåtet att ha mer än ett medlemskap i Tjänsten och du är ansvarig för att lämna sanningsenliga uppgifter om dig själv inom ramen för Tjänsten.

Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Följande är inte tillåtet på Pionjärsenior.se:

  • Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto.
  • Kopiering, spridning eller att vidarebefordra artiklar, enkätredovisningar, rapporter eller övrig information som finns på Pionjärsenior.se.
  • Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat.

Följande lagar är att betrakta som relevanta för Internet och har följaktligen även påverkan på Pionjärseniors verksamhet:

  • Lagen 1960:729 om upphovsrätt

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Pionjärsenior.se och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Pionjärsenior.se innehar de immateriella rättigheterna till egenproducerad text, bild, design och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. I de fall som vi publicerar utdrag och sammanfattningar av artiklar, podcasts, filmer m.m. från andra källor så innehas de immateriella rättigheterna av respektive upphovsman.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Pionjärsenior.se genom att acceptera Medlemsvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Zappiens Intelligence AB eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

ÄNDRINGAR I MEDLEMSVILLKOREN

Pionjärsenior.se har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Medlemsvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska Pionjärsenior.se bli ersättningsskyldigt för i) indirekta skador, eller ii) direkta eller indirekta skador som drabbar Medlem då Medlem själv bidragit till skadan som han eller hon säger sig ha lidit. Exempelvis ska Pionjärsenior.se inte vara ersättningsskyldig för direkt eller indirekt skada som Medlem åsamkats i händelse av att han/hon underlåtit att följa dessa Medlemsvillkor eller inte uppfyllt dessa på ett korrekt sätt.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, friskriver sig Pionjärsenior.se härmed från alla utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser Webbplatserna.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Medlemsvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Medlemsvillkor, vänligen kontakta oss på:

Zappiens Intelligence AB, Kungsdalen 64, 152 97 Södertälje